Regulamin Serwisu Internetowego

§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument,
2. Podmiocie odpowiedzialnym, Firmie, Administratorze – należy przez to rozumieć : KATARZYNA BOROWICZ- GABARSKA, UL. PIĘKNA 62B, 50-506 WROCŁAW, identyfikującą się numerem NIP 5562450863, prowadzącą przedszkole ABC we Wrocławiu, 50-506, przy ul. Pięknej 62B,
3. Serwisie, Serwisie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się w ogólnodostępnej sieci internetowej pod adresem http://przedszkoleabc.com/,
4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu,
5. Plikach cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania z Serwisu.
§ 2
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady:
1. korzystania z Serwisu internetowego,
2. zasady świadczenia za pośrednictwem serwisu usług drogą elektroniczną,
3. ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
4. wykorzystywania przez Serwis Plików cookies.

§ 3
Niniejszy Serwis podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady korzystania z Serwisu
§ 4
1. Serwis ma na celu promocję Firmy, a także udzielenie podstawowych informacji o Firmie.
2. Wszelkie formularze kontaktowe zawarte w Serwisie mają na celu jedynie nawiązanie kontaktu z Firmą.
3. Firma nie świadczy żadnych usług bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu .
4. Za pośrednictwem serwisu dostępny jest formularz kontaktowy jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Firmy. Umowa świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Firmy.
5. W celu zawarcia umowy konieczny jest bezpośredni kontakt z Firmą.

Zbieranie, ochrona i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu
§ 5
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.) .
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
4. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej prowadzonej przez Administratora bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.
5. Przed każdorazowym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 6
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest podmiot wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Administratorem a Użytkownikiem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną,
2. poprawa jakości świadczenia usług,
3. umożliwienie nawiązania kontaktu z zainteresowanym Użytkownikiem,
4. przesyłanie drogą elektroniczną zamówionej przez Użytkownika informacji.
3. Na potrzeby działalności serwisu Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: IP, imię i nazwisko,imię i nazwisko dziecka, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Administrator może przetwarzać inne kategorie danych jeżeli zostaną one wprowadzone samodzielnie i dobrowolnie przez Użytkownika do formularzy dostępnych na stronie internetowej.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust 3 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale może być niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach serwisu. Niepodanie wymaganych danych przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi skutkuje odmową wykonania usługi z powodu niemożliwości jej wykonania. O zakresie wymaganych danych Użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda bądź konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
6. Podane przez Użytkowników dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.
7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni, bądź zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraził jego przedstawiciel ustawowy.
§ 7
1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej
(dane eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
2. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę i nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 8
1. Użytkownik ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@przedszkoleabc.com albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnian 2016 r.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i realizacji celu dla jakiego została zawarta, chyba że osoba której dotyczą skorzysta wcześniej z przysługujących jej praw o jakich mowa ust 1
i 2 niniejszego paragrafu, np. cofnie zgodę, której uprzednio udzieliła.

Postanowienia końcowe
§ 9

1. Serwis oraz treści w nim zawarte w tym w szczególności oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.).
2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów o jakich mowa w ustępie poprzedzającym przysługują Firmie lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Firma udostępnia na stronach serwis na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać na adres mailowy: sekretariat@przedszkoleabc.com bądź pisemnie na adres wydawcy podany na wstępie niniejszego regulaminu.

Wersja do pobrania tutaj

 

„Przedszkole ABC miejscem upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.